Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  מהי עבירה של אספקת סם מסוכן?

  פקודת הסמים מונה מספר עבירות הנוגעות לשימוש והפצה של סמים. אחת מעבירות אלו היא עבירה של אספקת סם מסוכן. 

  עבירה זו מוגדרת בעיקר על יסוד הפעולה שמבוצעת על ידי אדם המעביר מידיו סם מסוכן לידיו של אדם אחר, מבלי להתייחס לקיומו של מניע לביצוע פעולה זו, או התניית אספקת הסם בקבלת תמורה מכל סוג שהוא.

  תוכן עניינים

  מה ההבדל בין אספקת סם מסוכן לסחר בסם מסוכן?

  עבירות אספקת סם וסחר בסם הן זהות ביחס לפעולה שיוצאת מידיו של המבצע – העברת סם מחזקתו ממספק הסם אל חזקתו של אדם אחר.

  כמו כן, שתי עבירות אלו מגלמות בתוכן את פוטנציאל הנזק לציבור היות ששתיהן מכילות רכיב של הפצה, כאשר חומרת הנזק נגזרת מסג החומר המופץ, היקף החומר המופץ ומספר הגורמים אליהם מופץ הסם המסוכן.

  השוני המהותי בין שתי עבירות אלו נוגע לשאלת המניע. בעוד שעבירה של אספקת סם אינה נוקבת במניע מאחורי פעולת העברת הסם מידי המבע לידיו של אדם אחר,

  עבירת הסחר בסם מסוכן מצביעה על מניע כלכלי מצד הסוחר. מסיבה זו, החומרה לה זוכה עבירת הסחר היא גבוהה מזו לה זוכה עבירת האספקה, אף על פי שהעונש המקסימלי בגין עבירות אלו הוא זהה – עד 20 שנות מאסר.

  מתי תיוחס לאדם עבירה של אספקת סם?

  כאשר בידי התביעה ראיות לכך שאדם העביר לאדם אחר סם מסוכן, היא צפויה לגבש נגדו כתב אישום בעבירה של אספקת סם מסוכן.

  ראוי לציין כי ככל שהתביעה תחזיק בראיות לפיהן מדובר בהעברת סם שבוצעה בתמורה לקבלת כסף, אזי תיוחס לנאשם עבירה של סחר בסם מסוכן. מידת החומרה שבה ינקוט בית המשפט במקרה של הרשעת הנאשם בעבירת אספקת סם מסוכן, תיגזר מכמות וסוג הסם שסופק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה קורה למי שמספק סם מסוכן לקטין?

   עבירת אספקת סם מסוכן היא עבירה המנוסחת בלשון כללית ואינה מבחינה בין סוגי נמענים המקבלים לידיהם את הסם. עם זאת, קיימת בפקודת הסמים המסוכנים הוראה ייחודית הנוגעת לאספקת סם לקטינים שכותרתה "הדחת קטין לסם". עבירה זו היא החמורה ביותר בפקודת הסמים, אף יותר מסחר בסם מסוכן, והעונש המקסימלי בצדה הוא עד 25 שנות מאסר.

   מה העונש בגין אספקת סם?

   טווח העונשים בגין אספקת סמים הוא רחב ומושפע בין היתר מהנתונים הבאים:

   • סוג הסם
   • כמות הסם
   • נתונים אישיים של מבצע העבירה – נתונים עבר פלילי, קיומו של הליך שיקומי, נטילתה או אי נטילתה של אחריות על העבירה ונתונים סוציאליים נוספים.

   אספקת סם היא למעשה הפצה של סם לגורם אחר שיכול לעשות בו שימוש – לצרוך את הסם או למכור אותו ולהפיצו לאנשים נוספים.

   פוטנציאל הנזק הטמון באספקת סם נמדד על פי כמות הסם וסוגו. ככל שמדובר באספקת סם בכמות גבוהה ובייחוד כזה הנחשב מסוכן כגון הרואין, תיוחס לנאשם יצירת פוטנציאל נזק גבוה ובהתאם לכך יוטל עליו עונש חמור.

   מנגד, ככל שמדובר בסם קל בכמות נמוכה, ייטה בית המשפט להחמיר עמו במידה פחותה. כמו כן, ככל שמדובר בנאשם עם עבר פלילי וביתר שאת הרשעות קודמות בעבירות סמים, כך צפוי עונשו להיות חמור מזה של נאשם אשר זוהי הסתבכותו היחידה אי פעם עם רשויות אכיפת החוק.

   האם ניתן לשנות כתב אישום בגין סחר לסם לכתב אישום בגין אספקת סם?

   ייתכנו מקרים שבהם תהיה בידי התביעה האפשרות להוכיח כי נאשם בעבירת סחר העביר לידי אדם אחר סם מסוכן, אולם ניתן יהיה להצביע על ספק באשר למניע באחורי העברת הסם.

   במקרה מעין זה, עורך דין עבירות סמים העוסק בייצוג נאשמים בעבירות אלו כדבר שבשגרה, יוכל להצביע בפני התביעה על הספק החל ביחס לרכיב התמורה, ולשכנעה להמיר את סעיף הסחר בסם מסוכן לסעיף האישום המקל יותר של אספקת סם מסוכן.

   גם במקרה שבו התביעה לא תיאות לשנות את סעיף העבירה, באפשרות עורך דין עבירות סמים להציג לבית המשפט, בין אם במסגרת הליך גישור הקודם לניהול הוכחות בתיק ובין אם במהלך ניהול ההוכחות עצמן, ראיות לכך שהעברת הסם בוצעה ללא תמורה וכי ניתן לייחס לנאשם אותו הוא מייצג עבירה של אספקת סם בלבד.

   סיכום

   עבירת אספקת סם מסוכן נתפסת אמנם כחמורה פחות מעבירה של סחר, אולם הרשעה בעבירה זו עשויה במקרים מסוימים להסתיים בצורה מחמירה הכוללת מאסר מאחורי סורג ובריח. בעת התמודדות עם כתב אישום בעבירה זו, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין עבירות סמים אשר יוכל להביא בפני הנאשם את מלוא האפשרויות בהן ניתן לנקוט במסגרת ההליך.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף