Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  פינוי שוכר: על שוכר שיתפנה באופן מוסכם

  מה קורה אם במהלך תקופת השכירות התעורר צורך פתאומי המאלץ את אחד מהצדדים, בעל הדירה או השוכר, לבקש את הפסקת השכירות? ומה בכלל האפשרויות שעומדות לשוכר שיתפנה באופן מוסכם?
  הסכמה מראש על פינוי הדירה בלא עילה.

  פינוי שוכר: על שוכר שיתפנה באופן מוסכם

  בישראל, שוק השכירות למגורים מנוהל ברובו באופן פרטי על ידי בעלי הדירות וכמעט ללא פיקוח ממשלתי. אולם, לאחרונה תוקן חוק השכירות והשאילה, המכונה גם "חוק לשכירות הוגנת", הקובע שורה של הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בהסכם השכירות, אלא לטובת השוכר.

  כמו כן ועל אף שבמרבית המקרים, תקופת השכירות בדירת מגורים תהיה קצובה לתקופה מסוימת, עם ברירה להארכה בתקופה נוספת מפעם לפעם. הרי שבמהלך תקופת השכירות, יתכן ויחול שינוי נסיבות מהותי אצל מי מהצדדים, אשר בלית ברירה ייאלץ לבקש סיום מוקדם של תקופת השכירות.

  אולם כידוע, הסכמים יש לכבד. יתרה מכך, הדין הישראלי קובע, כי במקרה בו צד להסכם מודיע על ביטלו, מבלי שהייתה לו זכות לעשות כן, מפר הוא הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך.

  [* מידע נוסף ומפורט – בפורטל העוסק בדיני פינוי שוכר – https://www.law4youth.com/ ]

  לכן כדאי כי את הסכם השכירות יערוך עורך דין המומחה בכך. התאמת הסכם השכירות לסוג הדירה, אופייה וסביבתה חשובים ביותר. כך גם לגבי האופן בו יש לעגן את האפשרות ששוכר שיתפנה באופן מוסכם וללא התנגדות.

  לדוגמה, הוראה הקובעת אפשרות חד צדדית לביטול הסכם השכירות בלא עילה לבעל הדירה בלבד, בטלה, אלא אם גם לשוכר קיימת זכות ביטול מקבילה.

  בנוסף לכך, ההודעה על ביטול הסכם שכירות בלא עילה מצד בעלה הדירה, צריכה להימסר לשוכר 3 חודשים מראש לפני פינוי הדירה בפועל, ואילו כאשר השוכר מבקש זאת, אזי יודיע על כך חודשיים מראש לבעל הדירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שוכר שיתפנה מהדירה בתנאי שימצא שוכר חלופי

   מדובר בפתרון הנחשב ליחסית נוח, מאחר שחילוף השוכרים בדירה אינו משנה את תנאי הסכם השכירות ואף שומר על רציפותו. כך למעשה בעל דירה יכול לשמור על "ראש שקט" ללא כל צורך להתעסק בחיפוש שוכר אחר.

   על כן, בהתאם לכך האחריות למציאת שוכר חלופי למעשה מוטלת על השוכר המקורי, כאשר השוכר החלופי צריך להיות מקובל על בעל הדירה וכן להיכנס בנעלי השוכר היוצא בהסכם השכירות וכן למשך יתרת תקופת השכירות שנותרה.

   חשוב להדגיש כי התנגדות בעל הדירה לשוכר החלופי צריכה להיות מטעמים סבירים בלבד. התנגדות כללית שלמעשה כובלת את השוכר המקורי להסכם השכירות עשויה להוות חוסר תום לב בקיום ההסכם. הדבר למעשה עלול להוביל להפרה יסודית של הסכם השכירות ואף לביטלו.

   כך גם בנוגע לשינוי התנאים באופן לא סביר מצד בעל הדירה, כאשר הדבר למעשה מסכל את האפשרות לאתר שוכר חלופי. לא פעם מצאו עצמם שוכרים תובעים בגין כך את בעלי הדירות אשר מצאו עצמם מנמקים לבית המשפט מדוע סירבו לחילוף שוכרים.

   לכן, חשוב להתייעץ תחילה עם עורך דין בטרם תחליטו בעצמם על דרך פעולה כזו וכן על מנת להימנע ממצב בו אתם עלולים להפר את הסכם השכירות.

   מכל מקום, מדובר בפתרון נוח ופשוט , שכן פרק הזמן למציאת שוכר חלופי בדרך כלל לא אורך זמן רב, זאת בין היתר, לאור ההיצע הדל בדירות המוצעות להשכרה.

   לסיכום, על אף שתקופת שכירות בדירת מגורים בדרך כלל תהיה קצובה ולא ארוכה יחסית, עדין עשויים הצדדים למצוא עצמם כבולים להסכם השכירות ואף להפר אותו בשל כך. עם זאת, ניתן למנוע מצבים כאלו על ידי יצירת מנגנון בהסכם השכירות. שוכר שיתפנה בהסכמה, בלא עילה או לחלופין על ידי מנגנון של מציאת שוכר חלופי. אך מכל מקום הסכמים יש לכבד.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף